O nás.

Trenčín už v 17. storočí bol centrom vzdelanosti a intenzívneho hudobného života. Sídlil tu postupne rad významných osobností sveta hudby, a v prostredí trenčianskeho jezuitského, neskôr piaristického kolégia sa darilo kultúrnemu životu: hrali sa tu skladby významných európskych skladateľov, študenti a pedagógovia gymnázia sa realizovali v pravidelných školských hrách, v pašiových hrách; v piaristickom archíve sa dochovalo množstvo dobových notových zápisov, medzi ktorými sa nachádzajú aj doteraz neznáme diela vynikajúcich skladateľov.

V duchu týchto tradícií, jestvujúcich v Trenčíne už dobré tri storočia, vznikol v roku 1990 neprofesionálny orchester, ktorý si dal si do erbu lásku k hudbe a ambíciu prenášať tento vzťah medzi širokú verejnosť. Iniciatíva učiteľov vtedajšej Ľudovej školy umenia v Trenčíne a jej bývalých absolventov, smerujúca k vytvoreniu hudobného združenia, bola logickým pokračovaním histórie a súčasne prejavom kvality prostredia, ktoré tu bolo vždy žičlivé k najrôznejším formám umenia.

ZAČIATKY. Komorný orchester mesta Trenčín bol založený na základe iniciatívy učiteľov hudobnej školy Jozefa Guldána a Jozefa Polomského 5. septembra 1990 a na prvý koncert nenechal dlho čakať. Predstavil sa trenčianskej verejnosti 26. decembra v Piaristickom kostole (odvtedy sa tento tradičný vianočný koncert koná každoročne). V prvých rokoch prešlo teleso búrlivým vývojom, postupne sa v ňom vystriedalo vyše 40 muzikantov, až kým koncom 90. rokov nenadobudlo svoju stabilnú približne 20-člennú zostavu, v ktorej hrá dodnes.

REPERTOÁR. Už od svojich prvých dní sa orchester s vervou púšťal do rôznych diel, bez obmedzenia štýlu, doby alebo náročnosti, od majstrov baroka cez taliansku operu k významným klasicistickým a romantickým skladateľom. Proces dozrievania bol zavŕšený štýlovou orientáciou na obdobie baroka. Väčšina súčasného repertoáru telesa pozostáva z diel G. P. Telemanna, A. Vivaldiho, G. F. Haendla, A. Corelliho, G. Muffata, H. Purcella a ďalších.

PROFESIE. Oporou vždy boli učitelia hudobnej školy, ktorých sa v priebehu rokov za orchestrovými pultmi vystriedalo desať (v súčasnosti štyria). Popri nich sa v orchestri stretávajú (alebo stretávali) manažeri, lekári, ekonómovia, účtovníci, učitelia, obchodníci, technici, úradníci, programátori, živnostníci, ale aj žiaci a študenti.

SPOLUPRÁCA. Priateľstvo, dobré vzťahy a spolupráca boli od samého počiatku nerozlučne späté s činnosťou telesa. Počínajúc veľmi dobrých ovzduším v samotnom kolektíve cez užšie kontakty s viacerými profesionálnymi umelcami, inými orchestrami (Trnavský komorný orchester, Komorný orchester Technik Bratislava) a priateľmi (manželia - lekári Kabátníkoví vo Švédsku, dramaturg a režisér Stan Oriešek vo Švajčiarsku) až po vzťah, ktorý je kľúčový pre vývoj orchestra v poslednom období - spolupráca s umeleckým vedúcim komorného orchestra Musica Aeterna Petrom Zajíčkom. Nezištná pozornosť, ktorú tento popredný slovenský a európsky interpret barokovej hudby venuje Komornému orchestru mesta Trenčín, v podstatnej miere ovplyvňuje umelecký rast telesa.

KONCERTY. Koncerty sú soľou i korením života orchestra, sú motiváciou, cieľom, vzpruhou i najlepšou školou. V rokoch 1990 - 2005 ich bolo 145, z toho 24 v cudzine (Švédsko, Maďarsko, Francúzsko, Švajčiarsko).

SLOVO NA ZÁVER. Komorný orchester mesta Trenčín pôsobí už od roku 1990 v oblasti vážnej hudby ako jedno z najstabilnejších telies neprofesionálnej komornej hudby na Slovensku. Na ceste za svojou dnešnou podobou strávil tisícky hodín hľadaním, skúšaním, diskusiami a hraním. Nadobudol pritom skúsenosti, ktoré - okrem iného - sú zdrojom jeho súčasnej kvality, potrebnej pre dosiahnutie vytýčeného cieľa. Tým vždy bolo, je aj bude prinášať ľuďom radosť a umelecké zážitky


Top

Komorný orchester mesta Trenčín

Jozef Polomský a Jozef Guldán